Tillgänglighet för TimeEdit Viewer – Lunds universitets schemagenerator

TimeEdit AB i samarbete med Lunds universitets TimeEdit förvaltning står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur TimeEdit Viewers schemasida för Lunds universitet uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från TimeEdit Viewer – LU:s schemagenerator som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du rapportera detta genom att lägga ett ärende till Servicedeskluse, eller genom att kontakta din fakultetsansvariga, din processledare. Här ser du vem som är fakultetsansvarig för din fakultet: https://srs.ht.lu.se/processledare . Du får normalt sett svar inom sju arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Förvaltningen av TimeEdit på Lunds universitet i samarbete med IT-leverantören TimeEdit AB strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela din processledare, (se länk ovan) eller mejla till Servicedeskluse så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Hur vi testat webbplatsen

Granskningsmetod:

Vi har utgått från checklistan ” Vägledning för webbutveckling”: https://webbriktlinjer.se/wcag/?checklista

Denna har kompletterats med verktyget ”Wave”: https://wave.webaim.org

Test av navigering utan skärm (uppläsning) har utförts med MacOS inbyggda verktyg ”VoiceOver” i MacOS 10.15.7.

Vi har testat den grafiska bokningssidan: https://cloud.timeedit.net/lu/web/lugem1/ri1Q5.html samt den grafiska chemasidan: https://cloud.timeedit.net/lu/web/ht3/ri1Q9.html

Vi bifogar resultat av checklistan ”Vägledning för webbutveckling”.  Nedan kommenterar vi de punkter som inte har status Klar eller Ej relevant.

Vi har även gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen ”Schemaläggning och resursbokning. Vi har gått igenom checklistan på https://webbriktlinjer.se/wcag/?checklista och gjort praktiska tester av styrningen av webbsidan. Vi har också använt oss av webbläsartillägget Funkify för att granska webbsidan. Sidan har även testkörts genom verktyg för automatisk uppläsning. Responsivitet kontrollerad med hjälp av mobiltelefon.

Senaste bedömningen gjordes den 2021-11-18.

Innehåll som inte är tillgängligt - Bristande förenlighet med lagkraven

Vi bifogar resultat av checklistan ”Vägledning för webbutveckling”.  Nedan kommenterar vi de punkter som inte har status Klar eller Ej relevant.

1.1.1 (R115)  Många element, t ex formulär saknar textbeskrivning.

1.3.1 (R121) Sidan består av fyra delar; Top, schema, sidfot och menyer. Vi uppfyller inte kravet Använd WAI-ARIA för sådant som inte går att uttrycka med vanlig html.

1.3.2 (R122) Kravet att sidan skall kunna användas utan stilmallar uppfylls inte. Test av läsordning genom att lyssna igenom innehållet gav som resultat att sidan är svårnavigerad om man enbart navigerar med lyssning och utan pekdon.

1.3.3 (R123) I stort sett all information återges eller kan genom konfiguration av sidan återges som text. Undantaget är indikationen ”ändrad senaste dygnet” som enbart anges med en färgmarkering (en röd prick). Information om när en bokning senast ändrades kan dock inkluderas som text på bokningarna om sidan konfigureras så.

2.1.1 (R129) Sidan kräver mus för effektiv navigering.

2.4.1 (R75) Sidan uppfyller inte kraven.

2.4.3 (R136) Tab-ordningen är ologisk på vissa delar av sidan.

2.5.3 (R162) Maskinläsbara etiketter saknas på måga ställen

3.3.1 (R2) Sidan markerar inte felmeddelanden med WAI-ARIA

3.3.2 (R55)  Sidan uppfyller endast delvis dessa krav.

4.1.1 (R84) Koden validerar inte i dagsläget.

4.1.2 (R152) Sidan innehåller en skräddarsydd komponent: datumväljaren och denna uppfyller inte kravet.

4.1.3 (R164) Sidan uppfyller inte kravet

Några reflektioner kring visning av scheman

Även om sidan formellt skulle uppfylla de tekniska kraven i checklistan bedömer vi att den skulle vara svårnavigerad utan användning av pekdon och svårtolkad vid uppläsning p g a dess grafiska natur.

Genom att istället som standard erbjuda sidan i textformat (vilket är ett konfigurationsalternativ) torde sidan bli betydligt mer lättnavigerad och enklare att tolka.

När Lunds univeritet erbjuder länkar till kursscheman från kurshemsidor eller lärplattform finns dessutom möjlighet att direkt länka till en förenklad textbaserad version av schemat. Sker detta så visas inga kontroller för sökning och datumval och sidan blir väldigt lätt att både navigera utan pekdon och lätt att tolka vid uppläsning. Sker detta bedömer vi att sidan uppfyller i princip alla kraven i checklistan.

Tillgänglighetsproblemen åtgärdas löpande, som en del av utvecklingen av TimeEdit Viewer.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2021-11-18.

Sidansvarig: srsbygg.luse | 2021-11-18